7
เภสัชกรรม
View more
19
ส่งเสริมสุขภาพ
View more
20
อนามัยแม่และเด็ก
View more
2
สุขภาพจิต จิตเวช
View more
8
โรคติดต่อ
View more
5
แพทย์แผนไทย
View more
18
ผู้ป่วยนอก
View more
7
ทันตกรรม
View more
25
วางแผนครอบครัว
View more
19
ผู้ป่วยใน
View more
5
ส่งต่อผู้ป่วย
View more
7
โรคไม่ติดต่ออื่นๆ
View more
General Stats
69.32

ANC < 12 week

32.43

ANC = 5 time

29.39

คัดกรองเบาหวาน

32.03

คัดกรองความดัน

71.43

สมุนไพร 5 รายการ

99.85

เด็กสมวัย

6.95

ภาวะเด็กอ้วน

0.00

มารดาอายุ <20

0.00

มะเร็งปากมดลูก

24
โรคเรื้อรัง
View more
4
ตัวชี้วัดสาธารณสุข
View more
7
ทั่วไป
View more
9
Back Office
View more