กำลังโหลดข้อมูล....

รายงานประชากรสำรวจ ( คนไทย ) ทั้งจังหวัด แยกตามช่วงอายุตั้งแต่ 0 ถึง 150 แบ่งช่วงอายุละ 10 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ อำเภอ ประชากรรวม
(ชาย)
ประชากรรวม
(หญิง)
ประชากรรวม
(ทั้งหมด)
ช่วงอายุ 0 - 9 ปี ช่วงอายุ 10 - 19 ปี ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ช่วงอายุ 30 - 39 ปี ช่วงอายุ 40 - 49 ปี ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ช่วงอายุ 90 - 99 ปี ช่วงอายุ 100 - 109 ปี ช่วงอายุ 110 - 119 ปี ช่วงอายุ 120 - 129 ปี ช่วงอายุ 130 - 139 ปี ช่วงอายุ 140 - 149 ปี ช่วงอายุ 150 - 150 ปี
ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด
1 อำเภอภักดีชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 8,342 8,729 17,071 1,571 1,477 3,048 1,231 1,175 2,406 633 684 1,317 852 914 1,766 1,254 1,435 2,689 1,227 1,297 2,524 809 852 1,661 485 544 1,029 231 270 501 47 69 116 2 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0