แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามกลุ่มงาน/ฝ่าย (Department)
แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามสถานะการดำเนินงาน (Status)
แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามสถานะการดำเนินงาน (Status)
No ชื่อโครงการ กลุ่มงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ จำนวนเงินงบประมาณ วันที่เริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ
1 โครงการผ่าตัดต้อกระจก ฝ่ายการพยาบาล 417996.00 07-04-2016 ดำเนินการสำเร็จ
2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการควบคุมสารปรอทปนเปื้อนในเครื่องสำอาง ฝ่ายเภสัชกรรม 5000.00 กำลังดำเนินการ
3 โครงการให้ความรู้ด้านยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล ฝ่ายเภสัชกรรม 5000.00 อื่นๆ
4 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ฝ่ายทันตกรรม 19360.00 กำลังดำเนินการ
5 โครงการผู้พิการสุขภาพฟันดีห่างไกลโรคช่องปาก ฝ่ายทันตกรรม 26400.00 กำลังดำเนินการ
6 โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ฝ่ายทันตกรรม 29000.00 กำลังดำเนินการ
7 “โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝ่ายทันตกรรม 15850.00 กำลังดำเนินการ
8 โครงการ “ สามขวบฟันดี เริ่มต้นที่บ้าน ” โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับแม่และเด็ก ฝ่ายทันตกรรม 49400.00 ดำเนินการสำเร็จ
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยคลินิกเรื้อรัง (เบาหวาน) ฝ่ายทันตกรรม 10000.00 อื่นๆ
10 โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ ฝ่ายทันตกรรม 10200.00 01-04-2016 ดำเนินการสำเร็จ