ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ19360.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการกำลังดำเนินการ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-02-16 10:02:55