ชื่อโครงการ โครงการผู้พิการสุขภาพฟันดีห่างไกลโรคช่องปาก
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการผู้พิการสุขภาพฟันดีห่างไกลโรคช่องปาก
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบบุญเสริม โค้วตระกูล
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ26400.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการกำลังดำเนินการ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-02-16 10:03:37