ชื่อโครงการ “โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการ“โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ15850.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการกำลังดำเนินการ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-02-16 10:04:58