ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยคลินิกเรื้อรัง (เบาหวาน)
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยคลินิกเรื้อรัง (เบาหวาน)
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบ(ไม่ได้ตั้ง)
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ10000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการอื่นๆ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-02-16 10:06:21