ชื่อโครงการ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการควบคุมสารปรอทปนเปื้อนในเครื่องสำอาง
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการควบคุมสารปรอทปนเปื้อนในเครื่องสำอาง
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายเภสัชกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบอภัสศร ฟองอ่อน
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ5000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการกำลังดำเนินการ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-08-02 11:57:49