ชื่อโครงการ โครงการให้ความรู้ด้านยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการให้ความรู้ด้านยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายเภสัชกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบอภัสศร ฟองอ่อน
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ5000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการอื่นๆ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-08-02 12:00:18