หน่วยบริการ : รพช.โรงพยาบาลภักดีชุมพล(10982)
version 2.2.8 2012-11-26

 

เข้าระบบ (Login)
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 

GIS for HOSxP
ระบบภููมิสารสนเทศสุขภาพ


 Web Browser ที่แนะนำ